Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej  im. Jonasza Kofty w Warszawie  (zwane dalej w skrócie „BCEK”)  przy ul. Szegedyńskiej 9a rozpoczęło prace informatyczne mające poprawić dostępność cyfrową swojej strony internetowej i aplikacji mobilnych  https://www.centrumszegedynska9a.pl/. Prace te są obecnie w fazie zatwierdzania i testowania przed jej uruchomieniem.

Placówka prowadzi ww. prace w oparciu o swoje możliwości budżetowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 r.

Data publikacji strony internetowej:  08 października 2014 r.
(obecnie trwają prace modernizacyjne pod kątem polepszenia dostępności cyfrowej, których zakończenie jest planowane w I kwartale 2024 r. )

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Obecna strona internetowa jest tylko w małej części zgodna z przywołaną powyżej ustawą, ponieważ została opublikowana przed wejściem w życie przedmiotowej ustawy, a w tym :

  • dokumenty udostępniane są sporadycznie dostępne do pobrania cyfrowo
  • grafika i fotografie nie posiadają opisów alternatywnych
  • elementy grafiki serwisu mogą mieć zbyt mały kontrast
  • istnieje potrzeba uruchomienia mechanizmu „skip linków” do pomijania sekcji w serwisie
  • konieczne jest poprawienie nawigacji za pomocą klawiatury
  • filmy udostępniane na stronie nie posiadają napisów dla niesłyszących /audiodeskrypcji

 

Deklarację sporządzono na postawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, w tym samoocenę dostępności strony  https://www.centrumszegedynska9a.pl/  dla osób niepełnosprawnych.

 

Skróty klawiaturowe, dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, dostępne jest powiększania czcionki, zwiększanie poziomu kontrastu i podświetlanie linków.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z naszym serwisem informatycznym SERWKOM, Janusz Gałus tel. 500 – 289 - 022,
E-mail:  jgalus@serwkom.pl

ewentualnie z sekretariatem placówki, tel. 22 – 834 - 52- 59,
E-mail: sekretariat@centrumszegedynska9a.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie internetowej oraz składać skargi.

Informacje dotyczące procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej placówki, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Wnioski będą załatwiane w kolejności zgłoszeń, w miarę możliwości budżetowych i kadrowych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, dane kontaktowe, powód żądania, jasno sformułowane oczekiwanie co do konieczności udzielenia wsparcia za pomocą uzyskania alternatywnego sposobu dostępu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bezzwłocznie (w ciągu 7 dni), a jeśli taka realizacja nie będzie możliwa podmiot publiczny informuje wnoszącego żądanie o terminie, kiedy udostępnienie alternatywnego sposobu dostępu stanie się możliwe, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeśli spełnienie żądania okaże się niemożliwe, wnoszący żądanie może złożyć skargę za pośrednictwem placówki do jednostki nadzorującej. Po wyczerpaniu ww. procedury można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Sposób dojazdu

Placówka, wraz z przyległym do niej Placem Zabaw, znajduje się w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Szegedyńskiej 9a.

Do placówki można dojechać komunikacją miejską, w tym:

  • metrem do stacji Wawrzyszew przy ul. Kasprowicza, z koniecznością dojścia pieszo przez osiedla około 500 m w kierunku wschodnim. Wzdłuż ulicy Kasprowicza dostępna jest też ścieżka rowerowa.
  • tramwajami nr. 1, 4, 6, 15, 17 do przystanku UKSW przy ul. Marymonckiej, z koniecznością dojścia pieszo przez osiedla około 450 m w kierunku zachodnim.
  • Autobusami nr. 103, 121, 303, N41, N46  do przystanku Wrzeciono 02 przy ul. Przy Agorze (ewentualnie Las Bielański przy ul. Marymonckiej)  z koniecznością dojścia pieszo przez osiedla około 450 m w kierunku południowym

 

Wjazd i wejście do budynku

Wejście główne znajduje się vis’a’vis bramy wjazdowej, wejścia zapasowe A oraz B znajdują się w głębi i są otwierane w miarę zaistnienia konieczności. Po lewej stronie wejścia głównego dostępny jest podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach.

Drzwi wejściowe wejścia głównego, wejście A oraz B są przystosowane dla wózków osób niepełnosprawnych.

Do placówki jest dogodny dojazd samochodem, do końca ulicy (bez wylotu), zakończonej wjazdem na teren placówki BCEK oraz wejściem na plac zabaw. Na terenie placówki istnieje możliwość zaparkowania samochodu. BCEK dysponuje kilkunastoma miejscami parkingowymi dla gości
 i pracowników, bezpośrednio przy wjeździe na teren po lewej stronie.

Brama wjazdowa otwierana jest automatycznie pilotem i pozostaje co do zasady otwarta
w godzinach pracy placówki ( 08:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku, sporadycznie również w czasie imprez w weekendy). Wejście główne jest zadaszone.

Sala teatralna przystosowana jest dla osób poruszających się na wózkach i posiada dwa wyjścia w części tylnej Sali ze zjazdem (pochylnią) dla wózków.

Pomiędzy wejściem głównym, salą teatralną, klatką schodową i korytarzem znajduje się obszerny hol.
Od strony szatni w holu głównym dostępna jest platforma dźwigowa, umożliwiająca osobom na wózkach komunikację ze wszystkimi poziomami budynku (poziom „-1”, poziom parteru „0”, poziom „+1”oraz powierzchnie użytkowe na tarasach. Dźwig nie posiada funkcji informacji głosowych dla osób niesłyszących, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a. Korzystanie z ww. platformy dźwigowej dozwolone jest i odbywa się wyłącznie w asyście pracownika obsługi, który ją uruchamia i obsługuje.

W placówce znajdują się toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach, w tym w korytarzu na poziomie parteru wraz z systemem awaryjnego wezwania pomocy.

Placówka nie dysponuje tłumaczem języka migowego.
Wprowadzanie psów asystujących dla osób słabowidzących wymaga wcześniejszego uzgodnienia
z sekretariatem placówki.

 

Plany i zamierzenia polepszenia dostępności

BCEK prowadzi obecnie zajęcia z osobami częściowo niepełnosprawnymi, a sam budynek jest częściowo przystosowany do ich potrzeb.

Obecnie finalizowany jest projekt informatyczny projektowania i uruchomienia nowej strony internetowej placówki, która polepszy jej cyfrową dostępność.

W zależności od środków budżetowych, BCEK planuje rozpocząć umieszczanie oznakowań w alfabecie Braille’a na placu zabaw i w budynku oraz przeprowadzenie szkolenie pracowników
z zakresu umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi.