Bielańskie  Centrum Edukacji Kulturalnej im. Jonasza Kofty jest placówką oświatowo-wychowawczą działająca od 2009 roku w systemie edukacji pozaszkolnej. Podstawą działalności programowej BCEK jest  edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, a także wspieranie bielańskich szkół w realizacji projektów i programów edukacji artystycznej i kulturalnej.

BCEK podejmuje działania mające na celu stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi młodego człowieka, organizowanie zajęć pozalekcyjnych  zgodnie z jego zainteresowaniami, poszerzenie dostępu młodzieży do kultury , pobudzenie aktywności twórczej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

Zgodnie z misją placówki BCEK rozwija zainteresowania artystyczne młodych ludzi. Przygotowuje ich do czynnego udziału w życiu kulturalnym i  aktywnego, zespołowego i samodzielnego kreowania sztuki.

Dla dzieci i młodzieży od 7 do 23 lat oferuje 17 form zajęć stałych i okresowych w 44 grupach.

facebook  youtube