Zapisy

 

Zarządzenie

dyrektora Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej

w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia

i zainteresowania organizowane w placówce w roku szkolnym 2019/2020

 

Podstawa prawna: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)a w szczególności na podstawie art. 144 tejże ustawy.

 1. Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania w roku szkolnym 2019/20 prowadzony będzie zgodnie z Zasadami postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo- wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2019/2020

 2. Rekrutacja będzie prowadzona w formie elektronicznej poprzez stronę: www.centrumszegedynska9a.pl

 3. Wypełniony zgodnie z instrukcją formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej.

 4. Rekrutacja na zajęcia prowadzona będzie również w formie papierowej w szczególnych przypadkach.

 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego

 6. Terminy rekrutacji:

7 maja 2019 r., godz.12:00 – 15 maja 2019 r., godz. 16:00. – rejestracja ( logowanie się) w systemie kandydatów kontynuujących;

7 maja 2019 r., godz.12:00 – 15 maja 2019 r., godz. 19:00 - składanie deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach;

16 maja 2019 r godz. 15:00 – 3 czerwca 2019 r. godz.16:00 – rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów;

16 maja 2019 r. godz. 16:00 – 3 czerwca 2019 r. godz.18:00 – składanie w placówce wniosków przez nowych kandydatów

 1. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do pracowni Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej zostaną ogłoszone: 14 czerwca 2019 r. o godz. 12.00;

 2. Potwierdzenie woli przez kandydatów zakwalifikowanych: 14 czerwca 2019 r. godz. 12:00 – 19 czerwca 2019 r., godz. 23:59

 3. Upublicznienie listy przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia w placówce – 24 czerwca 2019 r. ,godz. 12:00.

 4. Terminy rekrutacji uzupełniającej:

 5. Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów : 22 sierpnia 2019 r. godz. 12:00 – 26 sierpnia 2019 r., godz. 14:00;

 6. Składanie wniosków przez kandydatów w rekrutacji uzupełniającej – 22 sierpnia 2019 r., godz. 12:00 – 26 sierpnia 2019 r. , godz. 16:00;

 7. Opublikowanie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 29 sierpnia 2019 r. godz. 17:00;

 8. Potwierdzenie woli przez kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej – 29 sierpnia 2019 r., godz. 17:00 – 30 sierpnia , 2019 r., godz. 14:00;

 9. Upublicznienie listy przyjętych – 30 sierpnia 2019 r., godz. 16:00;

 10. Rekrutacja na wolne miejsca od 2 września 2019 r., godz. 10:00;

 11. Przyjmowanie wniosków w rekrutacji na wolne miejsca od 2 września 2018 r., godz. 12:00;

 12. Do przeprowadzenia rekrutacji powołuje się Komisję rekrutacyjną.

 13. O przyjęciu na wybrane zajęcia decyduje liczba uzyskanych punktów według zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2019/20 (zasady dostępne w elektronicznym systemie rekrutacyjnym pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl - w zakładce Zasady naboru).

 

Anna Martin

Dyrektor

Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zapisów dla kandydatów

do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artstycznego w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

Data

Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców

od

do

7 maja godzina 12.00

15 maja godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się ) w systemie kandydatów kontynuujących

7 maja godzina 12.00

15 maja godzina 19.00

Złożenie w placówce / placówkach

deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących

16 maja godzina 15.00

3 czerwca godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów

16 maja godzina 16.00

3 czerwca godzina 18.00

Złożenie w placówce / placówkach

wniosku przez nowych kandydatów

18 maja

GIEŁDA PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO - prezentacja oferty zajęć

w formie indywidualnych spotkań

5 czerwca

11 czerwca

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,

o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek

14 czerwca

godzina 12.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikownaych

14 czerwca

godzina 12.00

19 czerwca

godzina 23.59

Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia,

na które kandydat został zakwalifikowany

Potwierdzenie w systemie woli jest warunkiem przyjęcia na zajęcia

24 czerwca

godzina 12.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

26 czerwca

godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

 

 

Harmonogram zapisów dla kandydatów

do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artstycznego w roku szkolnym 2019/2020

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

 

Data

Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców

od

do

22 sierpnia godzina 12.00

26 sierpnia godzina 14.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

22 sierpnia godzina 12.00

26 sierpnia godzina 16.00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów

27 sierpnia

28 sierpnia

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,

o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek

29 sierpnia

godzina 17.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych

29 sierpnia

godzina 17.00

30 sierpnia godzina 14.00

Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia,

na które kandydat został zakwalifikowany

30 sierpnia

godzina 16.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

31 sierpnia

godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

 

 

Harmonogram zapisów dla kandydatów

do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artstycznego w roku szkolnym 2019/2020

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA

 

 

Data

Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców

od

do

2 września

godzina 10.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

2 września

godzina 12.00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów

od 2 września

godzina 12.00

Decyzja dyrektora placówki o przyjęciu kandydata

od 2 września

godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc