Aktualności

16 czerwiec 2014

REKRUTACJA 2014/15

Zarządzenie
Dyrektora Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie
z dnia 13.06.2014 r. w sprawie:

1. Określenia maksymalnej liczby planowanych w roku szkolnym 2014/2015 grup zajęć stałych rozwijających uzdolnienia i zajęć rozwijających zainteresowania wraz z określeniem ich typu, rodzaju, przedziału wiekowego uczestników.
2. Określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia stałe, terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów rekrutacyjnych na rok szkolny 2014/2015.
3. Określenia wzoru deklaracji o kontynuacji zajęć stałych oraz formularza zgłoszeniowego na rok szkolny 2014/2015 oraz sposobu ich przyjmowania.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. Nr 7) oraz Zasadami postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2014/2015, opracowanymi przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy, po uzgodnieniu z organem prowadzącym zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się maksymalną liczebność planowanych w roku szkolnym 2014/2015 grup zajęć stałych wraz z określeniem ich typu, rodzaju, przedziału wiekowego uczestników – załącznik nr 1.

§ 2

Ustala się kryteria uczestnictwa w stałych formach zajęć organizowanych w  BCEK w roku szkolnym 2014/2015:
- Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają dzieci kontynuujące uczestnictwo z poprzedniego roku szkolnego na podstawie złożonej przez rodzica (opiekuna) deklaracji.
- Przyjęcie na zajęcia stałe, będące kontynuacją wymaga potwierdzenia uczestnictwa, poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego.
- Nowi kandydaci (bez kontynuacji) składają formularze zgłoszeniowe na wolne miejsca na dane zajęcia.
- O przyjęciu kandydata na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.
-
Jeżeli w wyniku tak przeprowadzonej rekrutacji kandydaci uzyskają taką samą liczbę punktów, uniemożliwiającą jej rozstrzygnięcie, o przyjęciu kandydata na zajęcia decyduje kolejność złożenia zgłoszenia.


- Wiek kandydata powinien być adekwatny do danej formy zajęć.
- Zajęcia i imprezy okazjonalne są ogólnodostępne.

§ 3

Ustala się terminarz rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

 

 

Składanie deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach stałych do 30 czerwca 2014 r.

Składanie formularzy zgłoszeniowych na zajęcia stałe 1-12 września 2014 r.

Rekrutacja uzupełniająca 19-30 września 2014 r.

Kryteria postępowania rekrutacyjnego w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej:

Lp

Kryterium

Wartość punktowa

1

Kontynuacja zajęć z poprzedniego roku szkolnego w BCEK   (Ocena punktowa według skali ustalonej przez komisję rekrutacyjną dokonywana jest na podstawie aktywności, osiągnięć kandydata w dziedzinie  zajęć podczas poprzedniego roku szkolnego)

do 7 pkt.

2

Wyniki testów lub/i sprawdzianów  predyspozycji kandydatów, określonych w zarządzeniu dyrektora placówkilub w przypadku deklaracji uczestników zajęć z poprzedniego roku poziom rozwoju umiejętności lub wiedzy kandydata w dziedzinie zajęć osiągnięty podczas poprzedniego roku szkolnego. (Skalę punktową określa komisja rekrutacyjna w zależności od wyników testów/sprawdzianów lub poziomu rozwoju uczestników kontynuujących zajęcia)

do 7 pkt.

3

Zamieszkiwanie kandydata na terenie Warszawy lub jego  uczęszczanie do warszawskich szkół

3 pkt

4

Uczestnictwo w innych zajęciach w BCEK w poprzednim roku szkolnym

2 pkt

5

Posiadanie przez kandydata Karty Młodego Warszawiaka

1 pkt

 

Razem

0 - 20 pkt

 

Wyniki testów i sprawdzianów predyspozycji dotyczą tylko kandydatów, którzy nie byli uczestnikami danych zajęć w roku szkolnym 2013/2014.

Karta - szkoły.docx

kontynuacja BCEK.doc

kontynuacja BCEK.pdf