COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE
PANDEMII - COVID-19
na terenie Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej
im. Jonasza Kofty w Warszawie
I. PODSTAWA PRAWNA
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniająca
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U.
poz.493, z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020. 792)
4. Wytyczne MEN,MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
II. CEL PROCEDURY
Przygotowanie pracowników, rodziców i innych osób współpracujących z placówką do realizacji
zadań zawodowych w sposób odpowiadający wymogom sanitarnym obowiązującym w związku
pandemią wirusa COVID-19.
III. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI W WARUNKACH ZAGROŻENIA
WIRUSEM COVID-19
Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra
Edukacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Placówce i ochrony przed rozprzestrzenianiem
się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania placówki obowiązują specjalne
procedury bezpieczeństwa:
1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Bielańskim Centrum
Edukacji Kulturalnej w Warszawie zwanego dalej Placówką, odpowiada Dyrektor Placówki
zwany dalej Dyrektorem.
2. W Placówce stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
Ministra Edukacji.
3. Placówka pracuje według grafiku załączonego na stronie www Bielańskiego Centrum Edukacji
Kulturalnej.
4. Liczba dzieci w jednej grupie przebywających w jednej sali zostaje ograniczona adekwatnie do
rozmiarów pracowni.
5. Do Placówki nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice i opiekunowie oraz pracownicy z objawami
chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku Placówki każdemu
pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru
dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik Placówki.
6. W Placówce dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie ma obowiązku
przebywać w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych
Ministra Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.
7. Środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS zaopatrzeni są wszyscy pracownicy.
8. Pracownicy bezpośrednio obsługujący klientów obowiązkowo posiadają maseczki lub/i
przyłbice, rękawiczki jednorazowe.
9. Na czas pracy Placówki, drzwi wejściowe do budynku Placówki są zamykane.
10. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji
sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w
przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placówki.
IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa
w okresie pandemii Covid-19 na terenie placówki oraz z informacjami dla Rodziców i opiekunów
dzieci uczęszczających na zajęcia do BCEK, dostępnymi na stronie internetowej placówki oraz
tablicy ogłoszeń. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia do BCEK są
zobowiązani do wypełnienia deklaracji i oświadczenia – załącznik nr 1 i 2.
4. Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie w
deklaracji, uzgodnionych z dyrektorem.
5. W czasie pobytu w placówce nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli
rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki jest zobowiązany
do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku
opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.
6. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych
przedmiotów przez dziecko do placówki.
7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z
mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Rodzic/
opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu
pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren placówki. Wejście do
placówki sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy wejściu. Rodzice i opiekunowie prawni
przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu
społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców
wynoszący co najmniej 2 metry oraz do noszenia maseczki ochronnej.
8. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem
Placówki z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m.
9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania
telefonów od Dyrektora.
V. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej im.
Jonasza Kofty od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
2. Wszyscy pracownicy Placówki oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich
ścisłego stosowania i przestrzegania.
3. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.
Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE RODZICA
Załącznik nr 2 – DEKLARACJA RODZICA
Dyrektor BCEK
Rafał Wojasiński
Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1. Ja niżej podpisany/a:
…………………………………………………………………………………………………
( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego)
oświadczam, że: Moja córka/ mój syn:
…………………………………………………………………………………………
( nazwisko i imię dziecka)
nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny,
otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia
dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona
temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata
smaku czy węchu i inne nietypowe.
2. Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka na
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej w aktualnej
sytuacji epidemiologicznej.
3. Zostałam/łem poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i
naszych rodzin tj.:
4. Mimo wprowadzonych w placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków
ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.
5. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w placówce (nie tylko na terenie)
personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe
otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
6. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu
placówka zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie
placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
7. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
8. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń,
pretensji do dyrektora Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej oraz Organu
Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z
panującej obecnie pandemii.
9. Deklaruję pobyt dziecka w szkole w godzinach: od ……………. do ……………
Warszawa, dn. …………………… …………………………………………
………………………………………………………………………………….
miejscowość, data podpis rodzica/opiekuna prawnego
Zgodnie z artykułem 233 § 1 Kodeksu Karnego – kto składając zeznanie mający służyć za dowód
w postepowaniu sądowym lub innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.
Załącznik nr 2
DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Ja niżej podpisana/podpisany:
……………………………………………………………………………………………….
oświadczam, co następuje:
1. Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa na terenie
Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie.
2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa na terenie
Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie przede wszystkim:
1) przyprowadzania do placówki tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu,
podwyższonej temperatury ciała,
2) natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak
chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w placówce.
3. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego
dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37
stopni, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i
będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu
zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, umożliwiający ponowne
przyjęcie.
4. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki z użyciem
bezdotykowego termometru. Przyjmuję do wiadomości, że placówka zaleca, aby regularnie
monitorować temperaturę ciała i dokonywać jej sprawdzenia co najmniej dwa razy dziennie, min.:
1) przy wejściu i wyjściu dziecka z placówki
2) w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.
5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczenia.
………………………………… …………………………………
miejscowość, data podpis rodzica/opiekuna prawnego