COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII - COVID-19

na terenie Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej

im. Jonasza Kofty w Warszawie

 

I. PODSTAWA PRAWNA

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.493 ze zm.)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020. 792)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020. 657)

5. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019. 322, 374, 567)

 

 

II. CEL PROCEDURY

Przygotowanie pracowników, rodziców i innych osób współpracujących z placówką do realizacji zadań zawodowych w sposób odpowiadający wymogom sanitarnym obowiązującym w związku pandemią wirusa COVID-19.

 

III. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI W WARUNKACH ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID-19

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Placówce i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania placówki obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa:

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie zwanego dalej Placówką, odpowiada Dyrektor Placówki zwany dalej Dyrektorem.

2. W Placówce stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.

3. Placówka pracuje według grafiku załączonego na stronie www Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej.

4. Liczba dzieci w jednej grupie przebywających w jednej sali zostaje ograniczona adekwatnie do rozmiarów pracowni.

5. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają na zajęcia wyłącznie dziecko zdrowe bez żadnych objawów sugerujących chorobę górnych dróg oddechowych.

6. Po wejściu do budynku Placówki każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik Placówki.

7. Rodzic/prawny opiekun i każdy interesant przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie placówki, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos (lub przyłbicę), zdezynfekować ręce przed wejściem oraz ograniczyć czas przebywania na terenie placówki do niezbędnego minimum

8. Pracownicy bezpośrednio obsługujący klientów obowiązkowo posiadają maseczki lub/i przyłbice, rękawiczki jednorazowe.

9. W Placówce dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie ma obowiązku przebywać w maseczkach), jeżeli nie ma wskazań w przepisach prawa lub wytycznych Ministra Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.

10. Wszyscy pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS.

11. Na czas pracy Placówki, drzwi wejściowe do budynku Placówki są zamykane.

12. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placówki.

 

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie placówki oraz z informacjami dla Rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających na zajęcia do BCEK, dostępnymi na stronie internetowej Placówki oraz tablicy ogłoszeń. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia do BCEK są zobowiązani do wypełnienia deklaracji i oświadczenia – załącznik nr 1 i 2.

1.Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o podanie nauczycielom możliwie najszybszej formy kontaktu.

2. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają na zajęcia wyłącznie dziecko zdrowe bez żadnych objawów sugerujących chorobę górnych dróg oddechowych.

Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają i odbierają dzieci tylko w godzinach określonych przez siebie w deklaracji, uzgodnionych z Dyrektorem.

3. W czasie pobytu w Placówce nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na noszenie przez dziecko na terenie Placówki maseczki są zobowiązani do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.

4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane na zajęcia.

5. Do Placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi Placówki fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie Placówki rodziców, opiekunów i osób trzecich.

7. Opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/z Placówki mogą wchodzić do przestrzeni Placówki do granicy taśmy, wejście sygnalizują dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym, rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko po zajęciach powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki.

8. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. wysoka temperatura) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany poinformować Dyrektora placówki lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w Placówce, zostanie ono umieszczone w izolatorium (wydzielonej strefie) do czasu odbioru go przez rodzica. placówka zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium –wydzielonej strefie.

9. Uczeń nie przynosi do Placówki żadnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów

10. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

11. Uczniowie samodzielnie przebierają się w miejscach wyznaczonych. Dzieciom młodszym może pomagać pracownik Placówki.

12. Rodzic/prawny opiekun i każdy interesant przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie Placówki, mają obowiązek założyć maseczkę na usta i nos (lub przyłbicę), zdezynfekować ręce przed wejściem oraz ograniczyć czas przebywania na terenie Placówki do niezbędnego minimum

13. Rodzic/prawny opiekun zgłasza wcześniejszy odbiór dziecka nauczycielowi za pomocą telefonu wewnętrznego i oczekuje na przyprowadzenie ucznia do wyznaczonego miejsca, zachowując wszystkie obowiązujące w Placówce zasady bezpieczeństwa i dystans społeczny, ograniczając do minimum kontakty z innymi osobami.

 

V. PRZEPISY KOŃCOWE

1.Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej

im. Jonasza Kofty od dnia 1 września 2021 r.

2. Wszyscy pracownicy Placówki oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

3. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

 

Załącznik nr 1 - oświadczenie rodzica

Załącznik nr 2 - deklaracja rodzica

 

Dyrektor BCEK

Rafał Wojasiński