RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE L119,s1,z04.05..2016r.),zwanego dalej RODO, informuję, że administratorem jest Dyrektor Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej im. Jonasza Kofty, która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art.6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit .g oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą – Prawo oświatowe i ustawą o systemie informacji oświatowej.

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w trybie art.15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Kontakt do inspektora danych: Sebastian Zubowicz

iodo@dbfobielany.waw.pl

                                                                                                                               ADMINISTRATOR

Rafał Wojasiński

Dyrektor BCEK

 

Dyrektor Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej im. Jonasza Kofty informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń i uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady UE 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 roku poz. 880).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

ADMINISTRATOR

                                 Rafał Wojasiński

                                 Dyrektor BCEK