25-05-2016

Rekrutacja na zajęcia w BCEK w roku szkolnym 2016/17

           Zarządzenie

 dyrektora Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej

w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia

i zainteresowania organizowane w placówce w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

 

Zarządza się, co następuje:

 

1.      Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania w roku szkolnym 2016/17 prowadzony będzie zgodnie z Zasadami postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo- wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2016/2017

2.      Wykaz zajęć planowanych w BCEK stanowi zał. 1

3.      Rekrutacja będzie prowadzona w formie elektronicznej poprzez stronę: www.centrumszegedynska9a.pl

4.      Wypełniony zgodnie z instrukcją formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej.

5.      Rekrutacja na zajęcia dla  dzieci najmłodszych prowadzona będzie również w formie papierowej.

6.      Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego

7.      Terminy rekrutacji:

 16 – 24 maja 2016 r.  – składanie deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach  - zał. 2

25 maja 2016 – 13 czerwca 2016 przyjmowanie wniosków kandydatów w systemie elektronicznym na wolne miejsca oraz w dniach  30 maja 2016 r.-13 czerwca 2016 r. przyjmowanie deklaracji uczestnictwa wygenerowanych z systemu elektronicznego  lub formularza zgłoszeniowego - zał. 3

8.      Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do pracowni Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej zostaną ogłoszone  28 czerwca 2016 r. o godz. 10.00

9.      Potwierdzenie woli przez kandydatów zakwalifikowanych – 28 czerwca – 4 lipca 2016 r.

10.  Upublicznienie listy przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc na zajęcia w placówce – 4 lipca 2016 r. godz. 16.00

11.  Składanie wniosków przez kandydatów w rekrutacji uzupełniającej – 16 – 23 sierpnia 2016

12.  Upublicznienie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 29 sierpnia 2016 r.

13.  Potwierdzenie woli przez kandydatów zakwalifikowanych – 30 sierpnia 2016 r.

14.  Upublicznienie listy przyjętych – 31 sierpnia 2016 r.

15.  Rekrutacja na wolne miejsca od 1 września 2016 r.

16.  Do przeprowadzenia rekrutacji powołuje się Komisję rekrutacyjną.

17.  Obowiązują następujące kryteria oraz punktacja:

            W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc brane będą pod uwagę kryteria       określone w art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj.:

 

- Wielodzietność rodziny kandydata - 2 pkt;

- Niepełnosprawność kandydata - 2 pkt;

- Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 2 pkt;

- Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 2 pkt;

- Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 2 pkt;

- Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie -  2 pkt;

- Objęcie kandydata pieczą zastępczą - 2 pkt;

 

            W przypadku, równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów po pierwszym           etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego           brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący zgodnie z § 1 uchwały      Nr VII/128/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 marca 2015 r.
            w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub    rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo – wychowawczych   prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów
            i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
 tj.:

            - kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny             mieszkają w m.st. Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w            urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy lub kandydat mieszkający na terenie m.st. Warszawy i rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych
            w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy - 2 pkt;

            - uczestnictwo kandydata w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie     rekrutacyjne:

- w podobnych zajęciach organizowanych w placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach kultury lub ośrodkach sportu i rekreacji prowadzonych przez m.st. Warszawa - 1 pkt,

- w podobnych zajęciach organizowanych w szkole w ramach kół zainteresowań – 1 pkt,

- w innych zajęciach w tej samej placówce oświatowo-wychowawczej - 1 pkt;

- kandydat ma rodzeństwo uczęszczające do przedszkoli, szkół i placówek oświatowo –wychowawczych na terenie m.st. Warszawy – 2 pkt.

18.  O przyjęciu na wybrane zajęcia decyduje liczba uzyskanych punktów według zasad zawartych w pkt. 10.

19.  W roku szkolnym 2016/17 zostaną utworzone 42 grupy dla 741 uczestników. Minimalna liczebność grup 12 wychowanków, maksymalna – 20.

20.  Wykaz dni i godzin zajęć oraz maksymalna liczba miejsc do poszczególnych grup zostanie podana do 10 września 2016 roku na stronie internetowej BCEK i tablicy informacyjnej w placówce.

 

zał. 1 - Wykaz zajęć planowanych w BCEK w roku szkolnym 2016/17

zał. 2 - deklaracja kontynuacji

zał. 3 - deklaracja uczestnictwa

 

 

                       Anna Martin

                          Dyrektor

Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej