15-12-2020

 

REGULAMIN KONKURSU NARYSUJ BAJKĘ…

na ilustrację do bajek Jana Brzechwy

 

 

§ 1

Organizator Konkursu

1.Organizatorem Konkursu na ilustracje do bajek Jana Brzechwy – NARYSUJ BAJKĘ, zwanego dalej Konkursem jest Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej im. Jonasza Kofty zwane dalej Organizatorem.

§ 2

Cel konkursu

1. Celem konkursu jest:

stworzenie ilustracji do wybranych bajek Jana Brzechwy

rozpowszechnienie wśród najmłodszych twórczości Jana Brzechwy

rozbudzanie kreatywności młodych czytelników

kreowanie modelu spędzania wolnego czasu

2. Teksty bajek dostępne są w wersji audio (Projekt A czy znasz ty bajkę… - posłuchaj z nami.) i wersji papierowej na stronie www.centrumszegedynska9a.pl

§ 3

Uczestnicy konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany przede wszystkim do najmłodszych uczniów szkół podstawowych.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) akceptacja i przestrzeganie warunków Konkursu

b) dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w niniejszym regulaminie Konkursu

3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

4. Nadesłanie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

§ 4

Zasady przeprowadzenia Konkursu

1. Konkurs trwa od 15 grudnia 2020r. do 25 stycznia 2021r.

2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie od 3 do 6 ilustracji barwnych do wybranej przez Uczestnika bajki.

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien wykonać ilustracje zgodnie

z poniższymi wytycznymi:

● technika wykonania prac dowolna płaska: malarstwo, rysunek, grafika

(z wyjątkiem technik komputerowych i przestrzennych),

● rozmiar prac A4

● praca w formie tradycyjnej – na papierze nie na płótnie (sugerowane:

czysty papier bez faktury i nadruków, w kolorze białym),

● prac prosimy nie zginać, nie rolować, nie oprawiać!

● prace powinny mieć charakter autorski, być w całości wykonane

samodzielnie, bez użycia gotowych elementów; nie mogą zawierać

opracowań utworów innych autorów i muszą być rezultatem osobistej,

indywidualnej pracy twórczej Uczestnika.

3. Uczestnik konkursu może zgłosić ilustracje do więcej niż jednej bajki.

4. Prace konkursowe muszą być dostarczone jako barwne wydruki lub prace odręczne.

5. Uczestnik-autor prac zgłoszonych do Konkursu wyrazi zgodę na bezpłatne eksponowanie ilustracji na wystawie pokonkursowej oraz na ich reprodukcję w publikacjach podsumowujących Konkurs.

6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz BCEK, bez dodatkowych kosztów z jego strony, prawa własności do prac zgłoszonych do Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych lub czasowych, w tym wszelkich form korzystania, m.in.: kopiowania, druku, prezentacji elektronicznych, wykorzystania podczas prezentacji i wystaw publicznych – na wszelki sposób oraz we wszelkiej formie i formacie – w zakresie opisanym w ust. 5 niniejszego paragrafu.

7. Zgoda na przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje poprzez zgłoszenie ilustracji do Konkursu i dołączenie oświadczenia (karty zgłoszeniowej), że Uczestnik akceptuje warunki regulaminu.

8. Uczestnikowi nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z powstaniem ilustracji i ich zgłoszeniem do Konkursu.

Zgłoszenie, poza ilustracjami, powinno zawierać poprawnie wypełnioną Kartę

zgłoszeniową (której treść zawarta jest w załączniku do niniejszego

Regulaminu i jest do pobrania na stronie www.centrumszegedynska9a.pl ) zawierającą dane autora: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres oraz imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail rodzica lub prawnego opiekuna.

9. Zgłoszenie jest jednoznaczne ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w Konkursie, co wyżej wymienieni potwierdzają własnoręcznym podpisem na Karcie zgłoszeniowej.

10. Prace konkursowe wraz z poprawnie wypełnioną Kartą zgłoszeniową należy

dostarczyć osobiście lub przesłać do 18 stycznia 2021r. (decyduje data wpływu) Organizatorowi na adres:

Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej im. Jonasza Kofty

ul. Szegedyńska 9a

01-957 Warszawa

Tel. 22 8345259

Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

11. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą

na własność Organizatora Konkursu, pozostając do jego dyspozycji w ramach

działalności statutowej.

12. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem

praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora

§ 5

Ocena prac konkursowych i wyłonienie laureatów

1.Po zakończeniu Konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja

Konkursowa.

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 10 lutego 2021r.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą

telefoniczną lub mailową.

§ 6

Nagrody

W Konkursie przewidziane są - I, II i III - nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

§ 7

Przeniesienie praw autorskich

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora tj. Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej im. Jonasza Kofty w Warszawie, począwszy od daty wpłynięcia pracy na Konkurs.

2. Nadesłane prace konkursowe pozostają własnością Organizatora, który

zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania ich na wszystkich

polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, jak również do

publikowania i przetwarzania prac konkursowych.

§ 8

Ochrona danych osobowych

Działając na podstawie art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(„RODO”), informujmy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej im. Jonasza Kofty, ul. Szegedyńska 9a, 01-957 Warszawa.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane w celu organizacji Konkursu oraz wyłonienia jego zwycięzców.

Dane będą przetwarzane również w celu weryfikacji spełnienia warunków

uczestnictwa w Konkursie i przekazania nagrody.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia

udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody.

3. Dane przetwarzane są w okresie trwania Konkursu, a po jego zakończeniu dla

zabezpieczenia roszczeń, w okresie biegu przedawnienia roszczeń, według

okresów wskazanych w przepisach szczególnych.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego

Regulaminu. Wszelkie ewentualne zmiany Regulaminu opublikowane zostaną

na stronie internetowej Organizatora.

2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo ich nie

podanie spowoduje wykluczenie z udziału w Konkursie.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy

Kodeksu Cywilnego.

4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem

Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.

5. Załącznik do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.


KARTA ZGŁOSZENIOWA


Bajki Jana Brzechwy

 

Dyrektor BCEK

Rafał Wojasiński