25-05-2015

Rekrutacja na zajęcia w BCEK w roku szkolnym 2015/16

Zarządzenie

dyrektora Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej

w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia

i zainteresowania organizowane w placówce w roku szkolnym 2015/2016

 

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

 

Zarządza się, co następuje:

 

 1. Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania w roku szkolnym 2015/16 prowadzony będzie zgodnie z Zasadami postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo- wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2015/2016

 2. Wykaz zajęć planowanych w BCEK stanowi zał. 1

 3. Rekrutacja będzie prowadzona w formie elektronicznej poprzez stronę: www.centrumszegedynska9a.pl

 4. Wypełniony zgodnie z instrukcją formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej.

 5. Rekrutacja na zajęcia dla  dzieci najmłodszych prowadzona będzie tylko w formie papierowej.

 6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego

 7. Terminy rekrutacji:

       2– 31 maja 2015 r.  – składanie deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach - zał. 2

        1 czerwca 2015 – 28 sierpnia 2015 przyjmowanie wniosków kandydatów na wolne miejsca na podstawie deklaracji uczestnictwa  – zał. 3 – lub formularza zgłoszeniowego

 1. Listy przyjętych do pracowni Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej zostaną ogłoszone  31 sierpnia 2015 r. o godz. 15.00

 2. Do przeprowadzenia rekrutacji powołuje się Komisję rekrutacyjną.

 3. Obowiązują następujące kryteria oraz punktacja:

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc brane będą pod uwagę kryteria określone w art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj.:

- wiel

W przypadku, równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący zgodnie z § 1 uchwały Nr VII/128/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
 tj.:

- kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają w m.st. Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy lub kandydat mieszkający na terenie m.st. Warszawy i rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznychodzietność rodziny kandydata - 2 pkt;

- Niepełnosprawność kandydata - 2 pkt;

- Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 2 pkt;

- Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 2 pkt;

- Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 2 pkt;

- Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie -  2 pkt;

- Objęcie kandydata pieczą zastępczą - 2 pkt;

w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy - 2 pkt;

- uczestnictwo kandydata w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne:

- w podobnych zajęciach organizowanych w placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach kultury lub ośrodkach sportu i rekreacji prowadzonych przez m.st. Warszawa - 1 pkt,

- w podobnych zajęciach organizowanych w szkole w ramach kół zainteresowań – 1 pkt,

- w innych zajęciach w tej samej placówce oświatowo-wychowawczej - 1 pkt;

- kandydat ma rodzeństwo uczęszczające do przedszkoli, szkół i placówek oświatowo –wychowawczych na terenie m.st. Warszawy – 2 pkt.

 1. O przyjęciu na wybrane zajęcia decyduje liczba uzyskanych punktów według zasad zawartych w pkt. 10.

 2. W roku szkolnym 2015/16 zostaną utworzone 42 grupy dla 741 uczestników. Minimalna liczebność grup 12 wychowanków, maksymalna – 20.

 3. Wykaz dni i godzin zajęć oraz maksymalna liczba miejsc do poszczególnych grup zostanie podana do 10 września 2015 roku na stronie internetowej BCEK i tablicy informacyjnej w placówce.

 

Anna Martin

Dyrektor

Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej
zał. 1 - Wykaz zajęć planowanych w BCEK

zał. 2 - deklaracja kontynuacji

zał. 3 - deklaracja uczestnictwa

Zapisy do BCEK online (formularz zgłoszeniowy)

 

Karta - szkoły.docx