08-05-2017

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć na rok szkolny 2017/2018

Zapraszamy rodziców, dzieci i młodzież do skorzystania z naszej oferty i dokonania zapisu w systemie elektronicznym. Zapisy ruszają 19 maja według złączonego harmonogramu.

Jeżeli chcecie skorzystać z naszej propozycji, prosimy o wypełnienie deklaracji. W tym celu zarejestrujcie się klikając w:

 warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Dalej „ poprowadzi Was program”. Powodzenia!

Harmonogram zapisów na zajęcia w BCEK na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Data

Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców

od

do

10 maja
godzina 10.00

18 maja
godzina 10.00

Rejestracja (logowanie się ) w systemie kandydatów kontynuujacych

10 maja
godzina 12.00

18 maja
godzina 12.00

Złożenie w placówce / placówkach
deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujacych

19 maja
godzina 12.00

6 czerwca
godzina 12.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów

19 maja
godzina 12.00

6 czerwca
godzina 14.00

Złożenie w placówce / placówkach
wniosku przez nowych kandydatów

8 czerwca

14 czerwca

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,
o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek

20 czerwca
godzina 16.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych

20 czerwca godzina 16.00

28 czerwca godzina 23.59

Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia,
na które kandydat został zakwalifikowany
Potwiedzenie w systemie woli uczęszczania na zajęcia jest warunkiem przyjęcia na zajęcia.

30 czerwca
godzina 16.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

4 lipca
godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

 

     Zarządzenie dyrektora Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w placówce w roku szkolnym 2017/2018

 

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

 

Zarządza się, co następuje:

 

 1. Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania w roku szkolnym 2017/18 prowadzony będzie zgodnie z Zasadami postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo- wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2017/2018

 2. Rekrutacja będzie prowadzona w formie elektronicznej poprzez stronę: www.centrumszegedynska9a.pl

 3. Wypełniony zgodnie z instrukcją formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej.

 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego

 5. Terminy rekrutacji:

a)10 maja 2017 r. godz. 12.00 – 18 maja 2017 r. godz. 12.00 – składanie deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach ;

b) 19 maja 2017 r. godz. 12.00 – 6 czerwca 2017 r. godz. 12.00 przyjmowanie wniosków kandydatów na wolne miejsca na podstawie deklaracji uczestnictwa

c) Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do pracowni Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej zostaną ogłoszone 20 czerwca 2017 r. o godz. 16.00

d) Potwierdzenie woli przez kandydatów zakwalifikowanych – 20 czerwca – 28 czerwca 2017 r.

e) Upublicznienie listy przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc na zajęcia w placówce – 30 czerwca 2017 r. godz. 16.00

f) Składanie wniosków przez kandydatów w rekrutacji uzupełniającej – 16 – 22 sierpnia 2017 r.

g) Upublicznienie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 28 sierpnia 2017 r.

h) Potwierdzenie woli przez kandydatów zakwalifikowanych – 28 sierpnia -30 sierpnia 2017 r.

i) Upublicznienie listy przyjętych – 31 sierpnia 2016 godz. 16.00 r.

j ) Rekrutacja na wolne miejsca od 1 września 2017 r.

 1. Do przeprowadzenia rekrutacji powołuje się Komisję rekrutacyjną.

 2. Obowiązują następujące kryteria oraz punktacja:

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc brane będą pod uwagę kryteria określone w art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj.:

 

- Wielodzietność rodziny kandydata - 2 pkt;

- Niepełnosprawność kandydata - 2 pkt;

- Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 2 pkt;

- Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 2 pkt;

- Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 2 pkt;

- Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 2 pkt;

 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą - 2 pkt;

 

 

 

W przypadku, równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący zgodnie z § 1 uchwały Nr VII/128/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
tj.:

- kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają w m.st. Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy lub kandydat mieszkający na terenie m.st. Warszawy i rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych
w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy - 2 pkt;

- uczestnictwo kandydata w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne:

- w podobnych zajęciach organizowanych w placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach kultury lub ośrodkach sportu i rekreacji prowadzonych przez m.st. Warszawa - 1 pkt,

- w podobnych zajęciach organizowanych w szkole w ramach kół zainteresowań – 1 pkt,

- w innych zajęciach w tej samej placówce oświatowo-wychowawczej - 1 pkt;

- kandydat ma rodzeństwo uczęszczające do przedszkoli, szkół i placówek oświatowo –wychowawczych na terenie m.st. Warszawy – 1 pkt.

 1. O przyjęciu na wybrane zajęcia decyduje liczba uzyskanych punktów według zasad.

 2. W roku szkolnym 2017/18 zostaną utworzone 44 grupy dla 841 uczestników.

 3. Wykaz dni i godzin zajęć oraz maksymalna liczba miejsc do poszczególnych grup zostanie podana do 10 września 2017 roku na stronie internetowej BCEK i tablicy informacyjnej

w placówce.

 

 

 

Anna Martin

Dyrektor

Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej