22-05-2020

Zajęcia opiekuńcze z elementami sztuki od 25 maja 2020 r.

Informujemy, że od 25 maja 2020 r. Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej im. Jonasza Kofty uruchamia zajęcia opiekuńcze z elementami sztuki.
Prosimy Rodziców/Opiekunów dzieci o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w placówce przy organizacji zajęć oraz grafikiem zajęć obowiązującym od 25.05.2020 r.
 
 
 
 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII - COVID-19

na terenie Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej

im. Jonasza Kofty w Warszawie

 

I. PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.493 ze zm.)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020. 792)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020. 657)

5. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019. 322, 374, 567)

 

II. CEL PROCEDURY

 

Przygotowanie pracowników, rodziców i innych osób współpracujących z placówką do realizacji zadań zawodowych w sposób odpowiadający wymogom sanitarnym obowiązującym w związku pandemią wirusa COVID-19.

 

III. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI W WARUNKACH ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID-19

 

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Placówce i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania placówki obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa:

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie zwanego dalej Placówką, odpowiada Dyrektor Placówki zwany dalej Dyrektorem.

2. W Placówce stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.

3. Placówka pracuje według grafiku załączonego na stronie www Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej.

4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej i szkolnej przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12.

 

 

5. Do Placówki nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice i opiekunowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku Placówki każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik Placówki.

6. W Placówce dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie ma obowiązku przebywać w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych Ministra Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.

7. Środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS zaopatrzeni są wszyscy pracownicy.

8. Pracownicy bezpośrednio obsługujący klientów obowiązkowo posiadają maseczki lub/i przyłbice, rękawiczki jednorazowe.

9. Na czas pracy Placówki, drzwi wejściowe do budynku Placówki są zamykane.

10. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placówki.

 

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie placówki oraz z informacjami dla Rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających na zajęcia do BCEK, dostępnymi na stronie internetowej placówki oraz tablicy ogłoszeń. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia do BCEK są zobowiązani do wypełnienia deklaracji i oświadczenia – załącznik nr 1 i 2.

4. Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie w deklaracji, uzgodnionych z dyrektorem.

5. W czasie pobytu w placówce nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki jest zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.

6. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.

7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu

pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren placówki. Wejście do placówki sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy wejściu. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry oraz do noszenia maseczki ochronnej.

8. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem Placówki z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m.

9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od Dyrektora.

 

 

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej im. Jonasza Kofty od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.

2. Wszyscy pracownicy Placówki oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

3. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

 

 

Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE RODZICA

Załącznik nr 2 – DEKLARACJA RODZICA

 

Grafik zajęć w BCEK w roku szkolnym 2019/2020 obowiązujący od 25.05.2020 r.

 

Dyrektor BCEK

Rafał Wojasiński